menu

نمونه کارهای من

دبیرستان شهید اژه ای 1

پلتفرم:

CakePHP

تکنولوژی های مورد استفاده :

CSS3

HTML5

JQuery

JQuery UI

Bootstrap

آدرس وب سایت :

این سامانه، مربوط به دبیرستان شهید اژه ای یک اصفهان می باشد که در سال جاری آن را طراحی کردم.

این سامانه هم، یک سامانه ی ساده برای رفع نیاز های یک مدرسه است که در زیر میتوانید چند تصویر از قسمت های مختلف این سامانه را ببینید::

برای مشاهده ی دقیق تر سامانه، توصیه میکنم به آدرس دبیرستان شهید اژه ای سری بزنید.